2 1792

دیروز ۲۳ ساله شدم. راستش را بخواهید دیروز داشتم به این جمله محمدرضا شعبانعلی فکر می کردم که روز تولد به خودی خود روز مبارکی نیست، درست مثل ماه یا…