4 755

هر آمدنی رفتنی دارد. تعداد آدم‌هایی که قرار است تنها یک محیط کاری را تجربه کنند، اندک هستند. تغییرات محیط کار و از همه بیش‌تر دگرگونی‌های خود آدم‌هاست که آن‌ها…