2 16

دیروز ۲۳ ساله شدم. راستش را بخواهید دیروز داشتم به این جمله محمدرضا شعبانعلی فکر می کردم که روز تولد به خودی خود روز مبارکی نیست، درست مثل ماه یا…