زویا پیرزاد

1 مقاله

کتابی ۱۱۲ چاپ شود، یعنی جای پای خودش را در ادبیات باز کرده و جایگاه ویژه‌ای در بین مخاطبان دارد. نویسندگان کمی اقبال زویا پیرزاد را دارند که هم جوایز…